Posledná aktualizácia: 6. septembra 2023

Pred použitím webovej stránky https://www.prvictory.sk (ďalej len „služba“), ktorú prevádzkuje PR Victory (ďalej len „my“, „nás“ alebo „naše“), si pozorne prečítajte tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“, „naše“).

Váš prístup k službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k Službe alebo ju používajú.

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou podmienok, nesmiete mať prístup k službe.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové lokality alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené ani kontrolované spoločnosťou PR Victory.

Spoločnosť PR Victory nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že PR Victory nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo službách alebo ich prostredníctvom.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť prístup k našej službe bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného aj vtedy, ak porušíte podmienky.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení, vrátane, okrem iného, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Službu používate na vlastné riziko. Služba sa poskytuje v stave, v akom je, a v stave, v akom je k dispozícii. Služba sa poskytuje bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia alebo priebehu výkonu.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so slovenským právom bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia.

Naše nevymáhanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak súd rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej Služby a nahrádzajú a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré sme mohli mať medzi sebou v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek upraviť alebo nahradiť. Ak je zmena podstatná, budeme sa snažiť poskytnúť oznámenie aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. O tom, čo sa považuje za podstatnú zmenu, rozhodujeme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej služby po nadobudnutí účinnosti týchto zmien súhlasíte s tým, že sa budete riadiť revidovanými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, prestaňte službu používať.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.